Translate
Home
Family
   B.K.F.
   Bouten-tak
   H.Bastert-tak
   van Hoytema-tak
   JF.Bastert-tak
   Duyvené-de Wit-tak
   New generation
   Interviews
   Reunions
   Travels
   Eenhoorn
   Lezingen
   Heros
Communicatie
New(s)
Guestbook
Links
Contact
Sitemap


vorige pagina

Verborgen betekenissen.

Door al deze mathematische symbolen en half of geheel verborgen toespelingen trachtten de Pythagoreers de hogere begrippen en de Godheid te benaderen. 

Om een voorbeeld te geven: het getal 1 was aan de Schepper gewijd. 1 was het begin van alle dingen, enig en ondeelbaar, het middelpunt van de cirkel, en van het vuur waar alle hemellichamen geacht werden omheen te draaien. Maar ook het getal 10, met zijn corresponderende letter, het hebreeuwse Yod, of Y-gregue, was daar het symbool van. Getallen werden vroeger ook door letters of door stippen aangeduid. De letters konden weer woorden vormen en zo waren er allerlei begrip-speculaties mogelijk. Deze Yod, of griekse Yota, werd ook wel de Samische letter genoemd, naar Samos, de geboorteplaats van Pythagoras (die hier zeer speciale aandacht en betekenis aan hechtte). Deze letter, die het goddelijk beginsel symboliseert, daar waar de een-heid zich in twee-heid splitst, of die de driesprong verbeeldt waar de wegen van goed en kwaad uiteen gaan, heeft sedert eeuwen de mensen gefascineerd. Het getal 10 werd dus ook met deze letter aangeduid, welk getal daarom zo belangrijk werd geacht omdat het alle voorafgaande getallen in zich besloten heeft, en alle volgende zich daaruit laten afleiden. 

De oorsprong van ons tien-delig stelsel is hier te zoeken, en ook dat er tien geboden zijn waar de bijbel over spreekt, en niet 12, of 18, zou aan de Pythagorese eerbied voor dat getal zijn af te leiden. Zij beschouwen het als Het Grote Symbool voor de macrocosmos, waar alleen goddelijke maten voor konden worden gebruikt. 

Een andere schrijfwijze voor ditzelfde begrip bestond uit een groepering van 10 stippen in een gelijkzijdige driehoek. Ook werden wel 10 kleine letters van Yod afgebeeld, een soort komma. Ze werden zo geplaatst dat elke zijde van de driehoek 4 Yods telde met een 10-e in het midden van de driehoek. Deze door en door harmonische figuur vertoont aanschouwelijk de som der eerste vier getallen n.l: 1+2+3+4=10 De naam voor deze figuur was 'tetractys', een driehoek in viervorm: en staat symbool voor het universum, voor de macrocosmos, en voor de 'grote harmonie' ,waar men later ook het 'alziend oog' in plaatste, met precies dezelfde geestelijke bedoeling. Deze tetractys was zo heilig bij de Pythagoreers dat zij hierbij plachten te zweren. Deze eed luidde als volgt: "Ik zweer het, bij hem die de tetractys aan onze geest heeft geopenbaard, waarin zich de bron en de wortel van de eeuwige natuur bevind". 

(Slik, dacht uw typist) 

Deze vier-vorm, die omsloten wordt door de drie gelijke zijden en die het goddelijk oer-begrip vertegenwoordigt, was het statische symbool voor hetzelfde dat door de letter Yod werd aangeduid, maar die hier juist het dynamische verbeelt, het actief scheppende. Immers, de lijnen vanuit het deelpunt of de driesprong zich kunnen verlengen tot in het on-eindige, vormen het wijd uitwaaierende symbool van hetzelfde begrip, beiden mogelijk te vergelijken met de negatieve en de positieve polen waartussen de oerkracht, als vonk, wordt ingeklemd. 

De helft nu, van deze 10, de 5, speelde ook een grote rol in hun getallen-symboliek, want in een vijfhoek kan men, door het trekken van diagonalen, een vijfpuntige ster contrureren en wel zo dat zich in het hart weer een vijfhoek ontstond, met welke oerconstructie men door kon gaan, theoretisch tot in het oneindige. 

De snijpunten der diagonalen begrenzen lijnen die tot elkaar staan in een z.g. goddelijke verhouding, 'de gulden snede': een verhouding die in verschillende natuurlijke groeiprocessen is terug te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van bloemen, van planten en kristallen, en in schelpen kan men dit waarnemen, of in sneeuwvlokken. Ook in de verhouding van het menselijk lichaam is zij te vinden. 

De vijfhoek, als figuur in het platte vlak, heeft de vorm van een der vlakken der hoog-heilige dodecaerer oftewel 12-vlak: een der z.g. regelmatige lichamen waarvan Pythagoras aannam dat dit de vorm was die het heelal in de ruimte moest innemen, maar die verder op geen enkele manier aanwezig is in de natuur. Is het dan een wonder dat deze vijfpuntige ster, dit pentagram of pentalpha (zo genoemd omdat de vijf punten de vorm hebben van de alpha, de hoofdletter A en de beginletter van het woord Archee en het woord Arithmos, wat 'begin' en 'getal' betekent), dat dit pentagram gebruikt werd als onderling herkenningsteken? Het had de betekenis van gezondheid, de 'Hygeia', van harmonie en van schoonheid. Een herkenningsteken (met verborgen betekenis) dat op dezelfde manier gebruikt werd als de Christenen dat deden door de vorm van een vis te gebruiken en af te beelden : Jesous Christos Theou Uious Soter, waarvan de beginletters van ieder woord, J CH TH U S, het woord Ichthus vormden, dat is grieks voor Vis. 

Net zoals de vis werd het pentagram gebruikt als beschermingsteken, een soort teken des kruises, dat eenmaal ergens op aangebracht de boze geesten afschrok. Het teken drong verder naar het noorden door waar de Germanen het de Druidenvoet noemden. Ook in Goethes Faust komt het voor, waar Mefisto, de duivel, zegt dat dit teken hem de weg verspert: 

"Gestehs nur! Dass ich hinausspaziere 
Verbietet mir ein kleines Hindernis 
Der Drudenfuss auf Eurer Schwelle……" 

Waarop Faust vraagt 

"das Pentagram macht dir Pein?" 

Tot voor niet lange tijd vond men dit teken boven staldeuren of boven de ramen der melkkelders aangebracht, om het vee te beschermen en opdat de melk niet zuur werd. Maar ook een menselijk figuur met uitgespreide armen en benen kon in die vorm van een vijfpuntige ster worden geplaatst, als levend symbool van de microcosmos. Terwijl de tetractys, de 10, de macrocosmos symboliseerde. Hiermede dus aantonende dat de mensenziel in harmonische verhouding staat tot de wereldziel boven hem. Al deze tekens en geometrische symbolen waren strikt geheim en hadden zowel een magische als een wetenschappelijke betekenis. Maar, daar wetenschap macht vertegenwoordigt, en Macht van goddelijke oorsprong was, werd dit Weten geheel met het religieuze leven vervlochten.