Translate
Home
Family
   B.K.F.
   Bouten-tak
   H.Bastert-tak
   van Hoytema-tak
   JF.Bastert-tak
   Duyvené-de Wit-tak
   New generation
   Interviews
   Reunions
   Travels
   Eenhoorn
   Lezingen
   Heros
Communicatie
New(s)
Guestbook
Links
Contact
Sitemap


vorige pagina

Grote "maat"der goddelijke gerechtigheid

Doch waar bestonden die Pythagoreische leerstellingen nu eigenlijk uit? Zijn leringen zijn nooit op schrift gesteld, maar werden van de een naar de ander doorgegeven. Onze enige kennis is wat latere volgelingen over hem hebben opgeschreven. Ook zijn aphorismen (de Ieros Logos), een verzameling van spreuken die als de z.g. Gulden Verzen tot ons zijn gekomen en die veel overeenkomst vertonen met de bijbelse spreuken en geboden, bieden hiervoor een bron van kennis. "Doe niets slechts" zo staat er b.v. "noch in het bijzijn van anderen, noch wanneer gij alleen zijt en houdt boven alle dingen uzelf in ere. Zorg dat uw daden en woorden waardig zijn en bedenk bij alles dat het nu eenmaal door het lot besloten is dat alle mensen moeten sterven". 

"Bedenk ook dat de gaven van de Fortuin onzeker zijn, en dat, wanneer zij zijn toegestaan, zij op dezelfde wijze weer aan U kunnen worden ontnomen". 

"Gedraag uw lot in waardigheid, hoe dat ook zijn moge, doch doe wat gij kunt om het te verbeteren en bedenk ook dat het Lot nooit het grootste deel van al haar ellende alleen aan de Goede mensen toebedeelt". 

Dit alles is maar een kleine greep uit deze wijze en waardige gezegden. 

Maar zijn zedelijke voorschriften en wetenschappelijke leerstellingen vloeiden voort uit het inzicht in de goddelijke 'Vaste Maat', en de onderlinge verhoudingen daarvan. Alles wordt, volgens Pythagoras, door maat, getal en gewicht geordend en zijn zo de enige vaste richtlijnen voor het stoffelijk en geestelijk leven. Met deze grote 'Maat' der Goddelijke Gerechtigheid' stond ook zijn geloof in de zielsverhuizing in het nauwste verband, en het uiteindelijk rechtvaardige verloop van de reis van een mensenziel door de reeks incarnaties, die hem aan het eind, voor sommigen na menig aardenleven, de overwinning, de grote rust en het heilige Weten zouden schenken.

Door het stimuleren van een strikt zedelijke levenswandel, door de bestrijding van de ordeloosheid, door eerbied voor de wetten des lands en het inzicht in de mathematische noodzaak van de werken Gods, trachtte hij zijn leerlingen de nodige zielenreinheid en kennis der goddelijke dingen bij te brengen. Trouwens, zuiverheid van denken, voelen en handelen werden gerangschikt onder de belangrijkste deugden der broederschap. (Het dragen van witte linnen of wollen gewaden als symbool van deze reinheid, was een voorschrift. En zelfonderzoek, met als doel het ware "Ken Uzelve", werd in volle overgave bedreven….).

Zij die toegang wensten tot de school moeten de vijf wetenschappen n.l. de aritmetica, de geometrie, de stereometrie, de astronomie en de muziek terdege hebben bestudeerd. Daar al deze kunsten waren in staat de ziel tot het grote 'Schouwen' voor te bereiden en de lichamen der mensen te reinigen. Dat de ziel zeer gevoelig is voor de genezende werking van muziek heeft Pythagoras, die ook de artsenijkunde beoefende, zeer goed geweten en ook daadwerkelijk gebruikt. Rythmische preludien en rustgevende zangen werden bij elke samenkomst ten gehore gebracht, en muziek en dans werden gebruikt ter genezing van verschillende ziektegevallen, zoals tegenwoordig de antroposofen ook bij verschillende ziekten plegen toe te passen. Vooral bij ziekten die door psychische invloeden ontstonden of daardoor beheerst werden.